Monthly Archives : June 2002

PEADIREKTORI ABI AMETIJUHEND

1.1 Peadirektori abi on riigiametnik, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist peadirektor oma käskkirjaga. 1.2 Peadirektori abi allub vahetult peadirektorile. 1.3 Peadirektori abi äraolekul asendab teda peadirektori poolt määratud ametnik. 1.4 Peadirektori abi juhindub oma töös Eesti Vabariigi õigusaktidest, Tervishoiuameti põhimäärusest, sisekorraeeskirjast, asjaajamiskorrast, käesolevast ametijuhendist ja peadirektori korraldustest. 2. Ametikoha eesmärk Ametikoha põhieesmärk on Tervishoiuametis…Continue Reading…