Monthly Archives : December 2004

Registrite ja tegevuslubade osakonna põhimäärus

I ÜLDOSA 1. Registrite ja tegevuslubade osakond (edaspidi osakond) on Tervishoiuameti (edaspidi Amet) iseseisev struktuuriüksus. 2. Osakond juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, Ameti põhimäärusest, sisekorraeeskirjast ja asjaajamiskorrast ning käesolevast põhimäärusest. 3. Osakond allub vahetult Ameti peadirektorile. 4. Osakonna põhimääruse, struktuuri, koosseisu ja atesteerimisnõuded ametnikele kehtestab Tervishoiuameti peadirektor. 5. Osakonda juhib osakonna juhataja, kelle nimetab…Continue Reading…