Monthly Archives : August 2008

Oma ülesannete täitmisel

1. Tervishoiuamet (edaspidi amet) on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, millel on talle pandud ülesannete ulatuses juhtimisfunktsioon ja mis teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» ja teiste seaduste alusel, ulatuses ja korras.§ 2. Oma ülesannete täitmisel esindab amet riiki. § 3. Ameti ingliskeelne nimetus on HealthCareBoard. § 4. Ametil on väikese riigivapi…Continue Reading…