Monthly Archives : November 2009

Ülesanded ja tegevus

Kiirabi tegevuse ja tervishoiualaseks hädaolukorraks valmisoleku korraldamine oma pädevuse piires, ettepanekute tegemine oma tegevusvaldkonna õiguslikuks reguleerimiseks I Üldosa 1. Erakorralise meditsiini osakond (edaspidi osakond) on Tervishoiuameti põhimääruses ettenähtud iseseisev struktuuriüksus. 2. Osakond juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, Tervishoiuameti põhimäärusest, sisekorraeeskirjast, asjaajamiskorrast ja käesolevast põhimäärusest. 3. Osakond allub vahetult Tervishoiuameti peadirektorile (edaspidi peadirektor). 4. Osakonna…Continue Reading…