Monthly Archives : July 2010

JURIIDILISE OSAKONNA PÕHIMÄÄRUS

I. Üldsätted 1.1. Juriidiline osakond ( edaspidi Osakond) on Tervishoiuameti (edaspidi Amet) struktuuriüksus. 1.2. Juriidiline osakond juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, Ameti põhimäärusest, sisekorraeeskirjadest ning käesolevast põhimäärusest. 1.3. Osakond allub vahetult Ameti peadirektorile. 1.4. Osakonna põhimääruse, koosseisu ja atesteerimisnõuded ametnikele kehtestab Ameti peadirektor. 1.5. Osakonda juhib osakonna juhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist…Continue Reading…