JURIIDILISE OSAKONNA JUHATAJA AMETIJUHEND

Ametikoha nimetus: Osakonna juhataja
Struktuuriüksus: Juriidiline osakond
Vahetu juht: Peadirektor
Alluvad: Kõik juriidilise osakonna ametikohad ja määratud
koosseisuvälised ametikohad
Kes asendab: Juriidilise osakonna teenistuja või muu juriidilist kõrgharidust
omav teenistuja
Keda asendab: Ajutiselt puuduvat juriidilise osakonna teenistujat

Ametikoha eesmärk: Tervishoiuameti tegevus on õiguslikult korrektne ja juriidiline
osakond on tulemuslik
Tulemuslikkuse
üldine tingimus: Juriidilise osakonna juhataja on tulemuslik, kui
ametijuhendis sätestatud peamised teenistuskohustused on püsivalt täidetud vastavalt tulemuslikkuse kriteeriumitele

Peamised teenistuskohustused Tulemuslikkuse kriteeriumid
1 Juriidilise osakonna juhtimine 1) Koostöös vahetu juhiga (juhtkonnaga) ja lähtuvalt Tervishoiuameti strateegiast on loodud osakonna strateegia, püstitatud eesmärgid ja koostatud tööplaan;
2) Osakond on komplekteeritud ja töö korraldatud vastavalt töö- ja arenguvajadustele;
3) Osakonna töötajad on kindlustatud tööks vajalike tingimustega;
4) Osakond täidab õigeaegselt oma tööülesandeid;
5) Osakonna töös esinevad puudused on avastatud ja kõrvaldatud õigeaegselt
2 Õigusaktide eelnõude koostamine, läbivaatamine 1) Tervishoiuameti poolt koostatud õigusaktide eelnõud ja eelnõudesse tehtud parandusettepanekud on normitehniliselt korrektsed
2) Eelnõu (eelnõusse tehtud parandusettepanekud) koos vajalikke lisadokumentidega on esitatud kokkulepitud tähtajaks;
3 Lepingute läbivaatamine ja koostamine 1) Lepingud on välja töötatud kokkulepitud tähtajaks;
2) Teise poole poolt esitatud lepingule on antud õiguslik hinnang kokkulepitud tähtajaks;
3) Tervishoiuameti poolt sõlmitud lepingud on õiguslikult korrektsed;
4 Kirjade ja käskkirjade ning muude dokumentide koostamine ja kooskõlastamine 1) Dokumendid on vormistatud nõuetekohaselt ja kokkulepitud tähtajaks;
2) Dokumendid on kooskõlastatud tähtaegselt
3) Koostatud või kooskõlastatud dokumentides nimetatud õiguslik alus on kontrollitud ja õige
5 Nõustamine ja juriidilise abi osutamine 1) Teenistujate poolt tõstatatud tööalastele probleemidele on leitud seaduslik lahendus;
2) Teenistujad (struktuuriüksused) on saanud abi haldusaktide ettevalmistamisel
6 Tervishoiuameti efektiivseks tegutsemiseks sobiva õigusliku keskkonna kujundamine 1) Tervishoiuameti ja selle struktuuriüksuste tööd reguleerivad dokumendid on õiguslikult korrektsed;
2) Tervishoiuametil on olemas vajalikud haldusaktide vormid
7 Vahetu juhi poolt antud ühekordsete ülesannete täitmine 1) Ülesanded on täidetud vastavalt kokkulepitud tingimustele
AMETIKOHA PROFIIL (NÕUDED AMETIKOHA TÄITJALE)

Haridus, kvalifikatsioon: Kõrgem juriidiline haridus
Kogemused: Eelnev teenistus juriidilist kõrgharidust eeldaval vanemametnike põhigruppi kuuluval või valitaval ametikohal riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses või organis 6 kuud
Põhioskused ja –teadmised: Tervishoiuameti tegevusvaldkonda reguleerivate õigusaktide väga hea tundmine;
Tervishoidu reguleeriva seadusandluse väga hea tundmine;
Avaliku õiguse hea tundmine;
Valitsusasutuste tegutsemiskeskkonda reguleeriva õiguse hea tundmine;
Eesti keele oskus kõrgtasemel;
Kahe võõrkeele (soovitavalt inglise ja vene keeled) oskus kesktasemel koos ametialase sõnavara valdamisega;
Erioskused ja –teadmised: Hea arvutikasutamisoskus (MS Office, eRiigi Teataja, EL õigusaktide andmebaas);
Enamlevinud büroo- ja esitlustehnika (fax, paljundusaparaat, videoprojektor) kasutamise oskus;
Lisaoskused ja –teadmised: Oskus analüüsida ja süstematiseerida informatsiooni ning eristada olulist ebaolulisest;
Oskus kasutada aega efektiivselt;
Oskus üldistada ja lahendada probleeme süsteemselt;
Isikuomadused ja võimed: Sõbralikkus ja hea suhtlemisoskus;
Abivalmidus;
Sihikindlus;
Täpsus;
Loovus;
Algatusvõime;
ÕIGUSED TEENISTUSKOHUSTUSTE TÄITMISEKS

1. Saada selgitusi, arvamusi, kommentaare, ametiabi jm. asjassepuutuvat informatsiooni vahetult juhilt ja teistelt töötajatelt.
2. Teatada vahetule juhile kõikidest olulistest juhtumitest, kus tema teenistuskohustuste täitmiseks vajalikke õigusi piiratakse (takistatakse teenistuskohustuste täitmist).
3. Saada asjassepuutuvaid dokumente, nende koopiaid.
4. Teha ettepanekuid enda, oma struktuuriüksuse, asutuse töö paremaks korraldamiseks.
5. Saada ametialast koolitust vastavalt vajadusele ja võimalustele.
AMETIJUHENDI JÕUSTUMINE, MUUTMINE JA RAKENDAMINE

1. Ametijuhend ja selle muudatus jõustub selle kinnitamisel peadirektori poolt.
2. Ametijuhendit muudetakse asutuse tegevuse ümberkorraldamisel, uute seadusekohaste ülesannete lisandumisel või koosseisuüksuste muutmisel või osakonna juhataja motiveeritud ettepanekul.
3. Ametijuhend ja selle muudatus tehakse allkirja vastu teatavaks enne selle kinnitamiseks esitamist. Ametijuhendi või selle muudatused esitab kinnitamiseks personalijuht.
4. Ametijuhendi kinnitamisest informeeritakse kõiki Tervisekaitseameti teenistujaid.
5. Ametijuhend on avalik, sellega on võimalik tutvuda personalijuhi juures.