JURIIDILISE OSAKONNA PÕHIMÄÄRUS

I. Üldsätted
1.1. Juriidiline osakond ( edaspidi Osakond) on Tervishoiuameti (edaspidi Amet) struktuuriüksus.
1.2. Juriidiline osakond juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, Ameti põhimäärusest, sisekorraeeskirjadest ning käesolevast põhimäärusest.
1.3. Osakond allub vahetult Ameti peadirektorile.
1.4. Osakonna põhimääruse, koosseisu ja atesteerimisnõuded ametnikele kehtestab Ameti peadirektor.
1.5. Osakonda juhib osakonna juhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist Ameti peadirektor.
1.6. Osakonna juhatajat asendab tema äraolekul osakonna juhataja poolt määratud osakonna ametnik või peadirektori poolt määratud mõne teise struktuuriüksuse ametnik.
1.7. Osakonna juhataja teeb Ameti peadirektorile ettepaneku osakonna töötajate ametisse nimetamiseks ja ametist vabastamiseks.
1.8. Osakonna koosseisu kuuluva ametniku tööülesanded määratakse kindlaks ametijuhendiga, mille kinnitab Ameti peadirektor.
1.9. Osakonna töötajad võivad kasutada Tervishoiuameti nimetuse ja oma ametinimetusega visiitkaarte.

II. Osakonna ülesanded
2.1.Osakonna põhiülesandeks on Ameti juhtkonna ja struktuuriüksuste õigusalane
nõustamine.
2.2. Oma põhiülesande täitmisel Osakond:
2.2.1. osaleb Ameti töövaldkonda reguleerivate õigusaktide väljatöötamisel;
2.2.2. teeb vajadusel ettepanekuid Ameti tegevusvaldkonda reguleerivate kehtivate
õigusaktide muutmiseks,
2.2.3. annab arvamusi Ameti tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide eelnõude
kohta;
2.2.4. osaleb Ameti tegevusvaldkonda reguleerivate õigusaktide Euroopa Liidu ja
rahvusvahelise õigusega kooskõlla viimisel;
2.2.5. vaatab läbi ja lahendab patsientide ja muude isikute avaldusi ja kaebusi;
2.2.6. osaleb Ameti poolt sõlmitavate lepingute projektide koostamisel;
2.2.7. vaatab läbi teiste osakondade poolt ettevalmistatud dokumente kontrollides
nende vastavust kehtiva seadusandlusega;
2.2.8. osaleb Ameti seisukoha kujundamises õigusvaidlusi tekitanud küsimustes;
2.2.9. valmistab ette vajalikud materjalid ja esindab Ametit kohtuvaidlustes.
III. Osakonna õigused
Osakonnal on oma põhiülesande täitmisel õigus:
3.1. saada Ameti teistelt struktuuriüksustelt, Sotsiaalministeeriumilt ning teistelt
ministeeriumi valitsemisalas tegutsevatelt ning ministeeriumi poolt hallatavatelt
riigiasutustelt osakonna ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja
statistilisi andmeid;
3.2. saada Ameti tegevust puudutavates valdkondades vajalikku erialast
informatsiooni ning abi Sotsiaalministeeriumi juriidiliselt osakonnalt;
3.2. kooskõlastatult Ameti peadirektoriga tellida ja osta erialast kirjandust;
3.3. saada vajalikku kontoritehnikat ja – tarbeid ning tehnilist abi oma ülesannete
täitmiseks;
3.4. saada Osakonna ametnike teenistusalase taseme tõstmiseks vajalikku koolitust;
3.5. teha ettepanekuid nõupidamiste kokkukutsumiseks nii Ameti struktuuriüksuste
kui teiste asutuste esindajate osavõtul;
3.6. vajadusel kaasata teisi Ameti struktuuriüksusi Osakonna ülesannete täitmisele.
IV. Osakonna vastutus

4.1. Osakond vastutab käesoleva põhimäärusega kehtestatud kohustuste ja Ameti
juhtkonna poolt antud ülesannete korrektse ja tähtaegse täitmise eest.
4.2. Osakonna töö eest vastutab osakonna juhataja.
4.3. Iga osakonna teenistuja vastutab:
4.3.1. oma pädevuse piires tema poolt väljastatud informatsiooni ja esitatud
seisukohtade õigsuse ja adekvaatsuse eest;
4.3.2. temale üleantud vara sihipärase kasutamise ja säilivuse eest;
4.3.3. talle teenistuse tõttu teatavaks saanud riigi- ja ärisaladuse, teiste inimeste
perekonna- ja eraellu puutuvate andmete ning muu konfidentsiaalsena saadud
informatsiooni hoidmise eest.

V. Osakonna reorganiseerimine ja likvideerimine.
Osakonna reorganiseerimise ja likvideerimise otsustab sotsiaalminister Ameti peadirektori ettepanekul.