Oma ülesannete täitmisel

1. Tervishoiuamet (edaspidi amet) on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, millel on talle pandud ülesannete ulatuses juhtimisfunktsioon ja mis teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» ja teiste seaduste alusel, ulatuses ja korras.§

2. Oma ülesannete täitmisel esindab amet riiki.

§ 3. Ameti ingliskeelne nimetus on HealthCareBoard.

§ 4. Ametil on väikese riigivapi kujutisega ja oma nimega pitsat ning oma eelarve ja pangakonto. Ameti kulud kaetakse riigieelarvest.

§ 5. Amet on aruandekohustuslik sotsiaalministri ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab seadusega ettenähtud korras teenistuslikku järelevalvet.

§ 6. Amet asub Tallinnas. Postiaadress on Gonsiori 29, 15157 Tallinn.

TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED

§ 7. Ameti tegevusvaldkonnad on: tervishoiutöötajate registreerimine; tegevuslubade väljastamine; riikliku järelevalve teostamine ning riikliku sunni kohaldamine “Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse“ ja teiste seadustega ettenähtud alustel, ulatuses ja korras; kiirabi tegevuse ja hädaolukorraks valmisoleku korraldamine oma pädevuse piires; töötervishoid “Töötervishoiu ja tööohutuse seadusega“ ettenähtud ulatuses ja korras; ettepanekute tegemine oma tegevusvaldkonna arendamiseks ja õiguslikuks reguleerimiseks.

§ 8. Amet oma ülesannete täitmiseks tervishoiutöötajate registreerimise valdkonnas:

1) registreerib isiku seaduses ettenähtud alustel ja korras tervishoiutöötajana;

2) väljastab tervishoiutöötajale registreerimistõendi;

3) tunnistab registreerimistõendi kehtetuks seaduses ettenähtud alustel ja korras;

4) peab tervishoiutöötajate registrit;

5) korraldab tervishoiutöötajate pädevusnõukogu tööd.

§ 9. Amet oma ülesannete täitmiseks tegevuslubade andmise ja kehtetuks tunnistamise valdkonnas:

1) annab tervishoiuteenust osutavale isikule tegevusloa seaduses ettenähtud alustel ja korras;

2) tunnistab tegevusloa kehtetuks seaduses ettenähtud alustel, korras ja tingimustel;

3) peab tegevuslubade registrit.

§ 10. Amet oma ülesannete täitmiseks järelevalve valdkonnas:

1) teostab järelevalvet tervishoiuteenuste osutajatele sätestatud nõuete täitmise üle;

2) teostab järelevalvet perearstide, kiirabi osutajate, eriarstiabi osutajate ja iseseisvalt õendusabi osutajate tegevuse üle;

3) korraldab arstiabi kvaliteedi ekspertkomisjoni tööd.

§ 11. Amet oma ülesannete täitmiseks kiirabi töö korraldamise valdkonnas:

1) korraldab sotsiaalministri kehtestatud korras avaliku konkursi riigieelarvest rahastatavate kiirabi osutajate valimiseks;

2) kinnitab riigieelarvest rahastatavate kiirabibrigaadide teeninduspiirkondade arvu ja paiknemise ning kiirabibrigaadide jaotuse teeninduspiirkondade kaupa;

3) sõlmib kiirabi osutamise lepingud kiirabibrigaadide pidajatega sotsiaalministri kehtestatud tingimustel ja korras;

4) korraldab kiirabibrigaadide ajutist asendamist.

§ 12. Amet oma ülesannete täitmiseks hädaolukorraks valmisoleku valdkonnas:

1) korraldab oma pädevuse piires hädaolukorraks valmisolekut;

2) korraldab tervishoiuteenuste osutajatele koostöös Kaitse- ja Siseministeeriumiga hädaolukordade lahendamiseks vajalikku väljaõpet.

§ 121. Amet oma ülesannete täitmiseks töötervishoiu valdkonnas:

1) osaleb töötervishoiuprogrammide väljatöötamises ja korraldab nende elluviimist;

2) analüüsib andmeid töötajate kutsehaigestumise ja tööst põhjustatud haigestumise kohta;

3) korraldab töötervishoiuspetsialistide täienduskoolitust;

4) registreerib töötervishoiuteenuse osutajaid.

§ 13. Amet oma ülesannete täitmiseks muudes valdkondades:

1) osaleb õigusaktide eelnõude väljatöötamises;

2) annab arvamusi ameti tegevusvaldkonda reguleerivate õigusaktide eelnõude kohta;

3) osaleb ameti tegevusvaldkonda reguleerivate õigusaktide Euroopa Liidu õigusaktidega harmoniseerimises;

4) vaatab läbi ja lahendab patsientide ja muude isikute avaldusi ja taotlusi;

5) korraldab ameti töötajate, sealhulgas töövõtulepingu alusel töötavate ekspertide tööalast koolitust;