PEADIREKTORI ABI AMETIJUHEND

1.1 Peadirektori abi on riigiametnik, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist peadirektor oma käskkirjaga.
1.2 Peadirektori abi allub vahetult peadirektorile.
1.3 Peadirektori abi äraolekul asendab teda peadirektori poolt määratud ametnik.
1.4 Peadirektori abi juhindub oma töös Eesti Vabariigi õigusaktidest, Tervishoiuameti põhimäärusest, sisekorraeeskirjast, asjaajamiskorrast, käesolevast ametijuhendist ja peadirektori korraldustest.
2. Ametikoha eesmärk

Ametikoha põhieesmärk on Tervishoiuametis asjaajamise korraldamine, struktuuriüksuste nõustamine asjaajamisküsimustes ja kontroll asjaajamise nõuetekohase täitmise üle.
3. Põhiülesanded ja teenistuskohustused

3.1 Tervishoiuameti asjaajamiskorra ja dokumentide loetelu täiendamine vajadusel.
3.2 Kontroll dokumentide vormistamise õigsuse üle vastavalt asjaajamiskorrale.
3.3 Saabunud ja väljasaadetavate kirjade registreerimine elektroonilises dokumendiregistris, edasisuunamine ja tähtaegade jälgimine.
3.4 Tervishoiuameti ametlikule elektronpostiaadressile info@tervishoiuamet.ee
saabuva posti registreerimine ja edasisuunamine.
3.5 Fakside väljasaatmine, saabunud faxide vastuvõtmine, registreerimine ning edastamine.
3.6 Väljasaadetava posti tehniline vormistamine (ümbrike vormistamine ja markeerimine, tähtkirjade vormistamine).
3.7 Käskkirjade vormistamine, registreerimine ja edastamine vastavalt jaotuskavale.
3.8 Dokumentide paljundamine ja skaneerimine.
3.9 Tööajatabeli pidamine administratsiooni osas ja esitamine pearaamatupidajale-finantsjuhile iga kuu 20. kuupäevaks.
3.10 Nõupidamiste ja koosolekute korraldamine
3.11 Osakonnajuhatajate koosolekute protokollimine.
3.12 Telefonikõnede vastuvõtmine ja vajaliku informatsiooni edastamine.
3.13 Vajadusel dokumentide väljastamine peetavatest toimikutest.
3.14 Vajadusel Tervishoiuameti kodulehele edastatava teabe ettevalmistamine.
3.15 Asjaajamistoimikute pidamine ja korrastamine.
3.16 Dokumentide ettevalmistamine üleandmiseks arhiivi.
3.17 Peadirektori korraldusel ühekordsete ülesannete täitmine

4. Vastutus

4.1 Peadirektori abi vastutab:
4.1.1 talle pandud teenistuskohustuste ja antud ülesannete õigeaegse ja täpse täitmise eest;
4.1.2 oma pädevuse piires tema poolt väljastatud informatsiooni ja esitatud seisukohtade õigsuse ja adekvaatsuse eest;
4.1.3 temale üle antud vara sihipärase kasutamise ja säilimise eest;
4.1.4 talle teenistuse tõttu teatavaks saanud riigi- ja ärisaladuse, teiste inimeste perekonna- ja eraellu puutuvate andmete ning muu konfidentsiaalsena saadud informatsiooni hoidmise eest.
5. Õigused

5.1 Peadirektori abil on õigus:
5.1.1 saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku teavet ja dokumente Tervishoiuameti teistelt struktuuriüksustelt;
5.1.2 saada ametialaselt vajalikku täiendkoolitust;
5.1.3 saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, kontoritehnikat ja –tarbeid ning tehnilist abi nende kasutamisel.
7. Ametijuhendi muutmine

Ametijuhend vaadatakse üle ja vajadusel korrigeeritakse töökorralduse muutumisel.