Author Archive

Arstiabi kvaliteedi ekspertkomisjoni

35 ekspertiisitaotluse asjaolude analà Ãsimisel tuvastas Arstiabi kvaliteedi ekspertkomisjon (edaspidi AKEK) arstliku vea Ãheksal  korral. Võrdlusek: aastal lahendatud 78-st arstiabi andmise juhtumist tuvastas AKEK arstliku vea. aastal lahendatud 60-st juhtumist 17 juhul ja  aastal analà Ãsitud 73-st juhtumist 24 juhul. Eestis tehakse arstide juurde ligi viis miljonit visiiti aastas ja haiglaravi saab umbes 250 000…Continue Reading…

Arstiabi kvaliteedi ekspertkomisjoni töö

After conducting health research in the laboratory, you can visit Slots Guide for the chance to win tons of cash prizes. Tervishoiuameti juures tegutsev Arstiabi kvaliteedi ekspertkomisjon lahendas 2006. aastal 78 arstiabi osutamise kohta esitatud kaebust.Eelmisel aastal esitatud 78 kaebuse analüüsimisel tuvastas Arstiabi kvaliteedi ekspertkomisjon (edaspidi AKEK) arstliku vea 20 korral. Võrdluseks: 2005. aastal lahendatud…Continue Reading…

Kiirabibrigaadid abistasid 2005. aastal ligikaudu 232 tuhat inimest

aastal teostati kiirabibrigaadide poolt 243 745 visiiti, mida oli võrreldes 2004. aastaga 9235 visiidi võrra vähem. Kiirabibrigaadide poolt abistatud inimeste arv oli kokku 232 601, sealhulgas oli väljasõitudel abistatud inimesi 224 881. Kiirabibaasidesse isepöördujaid registreeriti 2005. aastal 7720. Enamasti vajasid abi täiskasvanud. 88% väljasõitudel abi saanud patsientidest moodustasid täiskasvanud ning 12% lapsed. Samuti moodustasid täiskasvanud…Continue Reading…

JURIIDILISE OSAKONNA PÕHIMÄÄRUS

I. Üldsätted 1.1. Juriidiline osakond ( edaspidi Osakond) on Tervishoiuameti (edaspidi Amet) struktuuriüksus. 1.2. Juriidiline osakond juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, Ameti põhimäärusest, sisekorraeeskirjadest ning käesolevast põhimäärusest. 1.3. Osakond allub vahetult Ameti peadirektorile. 1.4. Osakonna põhimääruse, koosseisu ja atesteerimisnõuded ametnikele kehtestab Ameti peadirektor. 1.5. Osakonda juhib osakonna juhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist…Continue Reading…

Ülesanded ja tegevus

Kiirabi tegevuse ja tervishoiualaseks hädaolukorraks valmisoleku korraldamine oma pädevuse piires, ettepanekute tegemine oma tegevusvaldkonna õiguslikuks reguleerimiseks I Üldosa 1. Erakorralise meditsiini osakond (edaspidi osakond) on Tervishoiuameti põhimääruses ettenähtud iseseisev struktuuriüksus. 2. Osakond juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, Tervishoiuameti põhimäärusest, sisekorraeeskirjast, asjaajamiskorrast ja käesolevast põhimäärusest. 3. Osakond allub vahetult Tervishoiuameti peadirektorile (edaspidi peadirektor). 4. Osakonna…Continue Reading…

Vastuvõtt terviseõe erialale Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis

VASTUVÕTT TERVISEÕE ERIALALE TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOLIS Terviseõenduse erialamooduli eesmärk on anda tulevasele terviseõenduse spetsialistile kaasaegseid tõenduspõhiseid teadmisi ja oskusi, mida rakendades aitab ta kaasa Eesti elanikkonna tervise näitajate paranemisele.Terviseõenduse spetsialist omab laialdasi erialaseid teadmisi ja oskusi, mida rakendab praktikasse, osutades tervist edendavat ja toetavat õendusabi igas eas inimestele tervishoiu esmatasandil. Terviseõde lähtub oma tegevuses indiviidi,…Continue Reading…

Info gripiravimi kohta

Tamiflu on ravimi oseltamiviir kaubanimi. Oseltamiviir (ja teine sarnane ravim, zanamiviir, kaubanimega Relenza) on neuraminidaasi inhibiitorite rühma kuuluv viirusevastane ravim. Osletamiviir on näidustatud gripi (tavalise gripi) raviks ja profülaktikaks üle ühe aastastel inimestel. Zanamiviir on kasutusel üle 12-ne aastastel inimestel. Tamiflu ega Relenza ei ole vaktsiinid. Oseltamiviirist on kasu, kui gripi ravi alustada 48 tunni…Continue Reading…

Oma ülesannete täitmisel

1. Tervishoiuamet (edaspidi amet) on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, millel on talle pandud ülesannete ulatuses juhtimisfunktsioon ja mis teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» ja teiste seaduste alusel, ulatuses ja korras.§ 2. Oma ülesannete täitmisel esindab amet riiki. § 3. Ameti ingliskeelne nimetus on HealthCareBoard. § 4. Ametil on väikese riigivapi…Continue Reading…

Tööpakkumine- raamatupidaja

Tervishoiuamet vajab erakorralise meditsiini osakonna katastroofimeditsiini büroo peaspetsialisti Erakorralise meditsiini osakonna katastroofimeditsiini büroo peaspetsialist PõhiülesandedTervishoiuteenuse osutajatele tegevusvaru soetamise korraldamine Katastroofimeditsiinikorraldust puudutava teabevahetuse korraldamine Katastroofimeditsiini väljaõppe korraldamine kiirabiteenuste osutajatele ja haiglatele Koostöö korraldamine teiste ametkondadega Kandidaadilt eeldame kõrgharidust eesti keele oskust kõrgtasemel; kahe võõrkeele (soovitavalt inglise ja vene keel) oskust kesktasemel koos ametialase sõnavara valdamisega head…Continue Reading…

Tutvustus

Tervishoiuamet asub Tallinnas, aadressil Hiiu 42. Tervishoiuameti peadirektor on Kaljo Mitt. Amet moodustati Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel. Ameti tegevusvaldkonnad on: tervishoiutöötajate registreerimine; tegevuslubade väljastamine; riikliku järelevalve teostamine ning riikliku sunni kohaldamine «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» ja teiste seadustega ettenähtud alustel, ulatuses ja korras; kiirabi tegevuse ja hädaolukorraks valmisoleku korraldamine oma pädevuse piires; ettepanekute tegemine oma tegevusvaldkonna…Continue Reading…