Author Archive

Töömeditsiini osakond

annab eksperthinnanguid töötervishoiuga seotud küsimustes lahendab kutsehaiguste ekspertiisi vaidlusküsimusi vastavalt Sotsiaalministri määrusele nr.53 17.05.01 võtab vastu avaldusi ja dokumente tegevusloa taotlejatele töötervishoiuteenuste osutamiseks juhib komisjoni tööd avalduste läbi vaatamisel korraldab töötervishoiuteenuste kvaliteedi kontrolli, peab arvestust töötervishoiu-teenuste osutamise üle vabariigis töötab välja metoodilisi juhendeid ja abimaterjale tervisekontrollide läbiviimiseks. Uut töötervishoiu ja tööohutuse alases seadusandluses” Tutvustatakse muudatusi…Continue Reading…

Järelevalvetoimingud vereteenistuse ja vere käitlemise korralduse üle

Järelevalvetoimingud vereteenistuse ja vere käitlemise korralduse üle Seoses vereseaduse (RT I 2005, 13, 63; 2006, 27, 196) § 27 „Euroopa Komisjoni teavitamine” täitmisega palusime kõigilt verekäitlemisega seotud haiglatelt  2006. a viimases kvartalis esitada Tervishoiuameti järelevalve osakonnale ülevaade haiglas toimuvast vere käitlemise nõuete ja vere käitlemise korralduse täitmisest. Järelevalvemenetluse kavandasime selliselt, et võimalikult vähe häirida haigla…Continue Reading…

Tervishoiuameti juures tegutseva

Arstiabi kvaliteedi ekspertkomisjoni (edaspidi komisjon) Ãlesanne on anda sõltumatu eksperthinnang patsiendile osutatud tervishoiuteenuse kvaliteedile. Kui komisjon on tuvastanud arstliku vea, teatab ta sellest vea teinud arstile ja raviasutusele ning vajadusel teeb erialaseltsile ettepaneku kontrollida eksinud meditsiinit taja pädevust. Ettepanekuid vastavat eriala esindavale seltsile teeb komisjon ka siis, kui probleem paistab olevat laiem à ksikjuhtumist, nÃ…Continue Reading…

Arstiabi kvaliteedi ekspertkomisjoni

Tervishoiuameti juures tegutsev Arstiabi kvaliteedi ekspertkomisjon lahendas 2007. aasta I poolel 35 arstiabi osutamise kohta esitatud ekspertiisitaotlust. 35 ekspertiisitaotluse asjaolude anal simisel tuvastas Arstiabi kvaliteedi ekspertkomisjon (edaspidi AKEK) arstliku vea üheksal  korral. Võrdluseks: aastal lahendatud 78-st arstiabi andmise juhtumist tuvastas AKEK arstliku vea . aastal lahendatud 60-st juhtumist 17 juhul ja 2004 aastal anal situd…Continue Reading…

JURIIDILISE OSAKONNA JUHATAJA AMETIJUHEND

Ametikoha nimetus: Osakonna juhataja Struktuuriüksus: Juriidiline osakond Vahetu juht: Peadirektor Alluvad: Kõik juriidilise osakonna ametikohad ja määratud koosseisuvälised ametikohad Kes asendab: Juriidilise osakonna teenistuja või muu juriidilist kõrgharidust omav teenistuja Keda asendab: Ajutiselt puuduvat juriidilise osakonna teenistujat Ametikoha eesmärk: Tervishoiuameti tegevus on õiguslikult korrektne ja juriidiline osakond on tulemuslik Tulemuslikkuse üldine tingimus: Juriidilise osakonna juhataja…Continue Reading…

Registrite ja tegevuslubade osakonna põhimäärus

I ÜLDOSA 1. Registrite ja tegevuslubade osakond (edaspidi osakond) on Tervishoiuameti (edaspidi Amet) iseseisev struktuuriüksus. 2. Osakond juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, Ameti põhimäärusest, sisekorraeeskirjast ja asjaajamiskorrast ning käesolevast põhimäärusest. 3. Osakond allub vahetult Ameti peadirektorile. 4. Osakonna põhimääruse, struktuuri, koosseisu ja atesteerimisnõuded ametnikele kehtestab Tervishoiuameti peadirektor. 5. Osakonda juhib osakonna juhataja, kelle nimetab…Continue Reading…

Tervishoiuamet otsib oma meeskonda juristi

Tervishoiuamet otsib oma meeskonda juristi,kes tagab Tervishoiuameti tegevuse õigusliku korrektsuse. Kui Sul on juriidiline kõrgharidus kui Sul on teadmised Eesti tervishoiu õiguslikust korraldusest kui Sa oled analüütiline ja hea üldistamisvõimega kui Sa talud hästi pinget ja oled valmis võtma vastutust kui Sinu eesti keele oskus on kõrgtasemel kui Sa valdad vene keelt suhtlustasandil ja inglise…Continue Reading…

Tervishoiuamet asub

Tervishoiuamet asub Tallinnas, aadressil Hiiu 42. Tervishoiuameti peadirektor on Kaljo Mitt. Amet moodustati Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel. Ameti tegevusvaldkonnad on: tervishoiutöötajate registreerimine; tegevuslubade väljastamine; riikliku järelevalve teostamine ning riikliku sunni kohaldamine «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» ja teiste seadustega ettenähtud alustel, ulatuses ja korras; kiirabi tegevuse ja hädaolukorraks valmisoleku korraldamine oma pädevuse piires; ettepanekute tegemine oma tegevusvaldkonna…Continue Reading…

Tervishoiuamet otsib oma meeskonda erakorralise meditsiini osakonna juhatajat

Tervishoiuamet otsib oma meeskonda erakorralise meditsiini osakonna juhatajat, kelle ülesandeks on kiirabi ja katastroofimeditsiini töö korraldamine ja koordineerimine.Kui Sul on kõrgharidus, soovitavalt meditsiiniline kui Sul on teadmised Eesti tervishoiu korraldusest ja arengusuundadest kui Sul on visioon kiirabi korraldusest ja hädaolukorras valmisolekust Eestis ja Sa soovid vahetult kaasa rääkida valdkonna arengus, soovid juhtida, luua ja saavutada…Continue Reading…

PEADIREKTORI ABI AMETIJUHEND

1.1 Peadirektori abi on riigiametnik, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist peadirektor oma käskkirjaga. 1.2 Peadirektori abi allub vahetult peadirektorile. 1.3 Peadirektori abi äraolekul asendab teda peadirektori poolt määratud ametnik. 1.4 Peadirektori abi juhindub oma töös Eesti Vabariigi õigusaktidest, Tervishoiuameti põhimäärusest, sisekorraeeskirjast, asjaajamiskorrast, käesolevast ametijuhendist ja peadirektori korraldustest. 2. Ametikoha eesmärk Ametikoha põhieesmärk on Tervishoiuametis…Continue Reading…