Registrite ja tegevuslubade osakonna põhimäärus

I ÜLDOSA
1. Registrite ja tegevuslubade osakond (edaspidi osakond) on Tervishoiuameti (edaspidi Amet) iseseisev struktuuriüksus.
2. Osakond juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, Ameti põhimäärusest, sisekorraeeskirjast ja asjaajamiskorrast ning käesolevast põhimäärusest.
3. Osakond allub vahetult Ameti peadirektorile.
4. Osakonna põhimääruse, struktuuri, koosseisu ja atesteerimisnõuded ametnikele kehtestab Tervishoiuameti peadirektor.
5. Osakonda juhib osakonna juhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist peadirektor avaliku teenistuse seadusega ettenähtud korras.
6. Osakonna juhataja teeb Ameti peadirektorile ettepaneku osakonna ametnike ametisse nimetamise ja vabastamise kohta.
7. Osakonna koosseisu kuuluva ametniku tööülesanded määratakse kindlaks ametijuhendiga, mille kinnitab peadirektor.
8. Osakond võib kasutada oma kirjaplanki, millel on pealdis “Tervishoiuamet”.
9. Osakonna töötajad võivad kasutada Tervishoiuameti nimetuse ja oma ametinimetusega visiitkaarte.

II OSAKONNA ÜLESANDED
10. Osakonna põhiülesanneteks on tervishoiutöötajate ja tegevuslubade registri pidamine ning analüüs; registreerimismenetluse teostamine; registreerimistõendite ja tegevuslubade väljastamine.
11. Osakonna ülesannete täitmiseks tervishoiutöötajate registreerimise valdkonnas
11.1. tervishoiutöötajate registreerimise büroo:
1) peab tervishoiutöötajate registrit;
2) registreerib isiku seaduses ettenähtud alustel ja korras tervishoiutöötajana;
3) väljastab tervishoiutöötajale registreerimistõendi;
4) tunnistab registreerimistõendi kehtetuks seaduses ettenähtud alustel ja korras;
12. Osakonna ülesannete täitmiseks tegevuslubade andmise ja kehtetuks tunnistamise valdkonnas
12.1. tegevuslubade büroo:
1) annab tervishoiuteenust osutavale isikule tegevusloa seaduses ettenähtud alustel ja korras;
2) tunnistab tegevusloa kehtetuks seaduses ettenähtud alustel, korras ja tingimustel;
3) peab tegevuslubade registrit.

III OSAKONNA ÕIGUSED
13. Osakonnal on oma põhiülesannete täitmiseks õigus:
1) kontrollida tervishoiutöötajana registreerimist taotlevate isikute kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide ehtsust;
2) võrrelda tervishoiutöötajana registreerimist taotleva välisriigis kvalifikatsiooni omandanud isiku kvalifikatsiooni Eestis nõutavaga;
3) keelduda isiku registreerimisest tervishoiutöötajana seaduses ettenähtud alustel ja korras;
4) kontrollida tegevusloa taotleja esitatud andmeid;
5) keelduda seaduses ettenähtud alustel ja korras tegevusloa andmisest;
6) tunnistada seaduses ettenähtud aluste esinemisel tegevusluba osaliselt või täielikult kehtetuks;
7) kaasata lepingute alusel oma töösse konsultante ja eksperte;
IV OSAKONNA JUHATAJA
13. Osakonna juhataja
1) juhib ja korraldab registrite ja tegevuslubade büroo tööd ning tagab Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja Ameti põhimäärusega osakonnale pandud ülesannete täitmise;
2) täidab peadirektori antud juhiseid ja korraldusi või teatab nende täitmise takistustest;
3) annab alluvatele teenistujatele juhiseid ja korraldusi;
4) valvab temale alluvate ametnike teenistuskohustuste täitmise üle;
5) allkirjastab ja viseerib osakonnas koostatud dokumendid kooskõlas osakonna põhimääruse ja asjaajamiskorraga;
6) esindab osakonda ja annab osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi Ameti peadirektorile ja teistele struktuuriüksustele;
7) teeb peadirektorile ettepanekuid osakonna organisatsioonilise struktuuri, koosseisu ja töökorralduse kohta, struktuuriüksuse ametnikele palkade, toetuste ja distsiplinaarkaristuste määramise ning ergutuste kohaldamise kohta;
8) taotleb osakonna ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid;
9) taotleb osakonna ametnikele täiendkoolitust osakonnale pandud ülesannete paremaks täitmiseks;
10) osaleb kooskõlastatult Ameti peadirektoriga teenistuskohustuste täitmist puudutaval täiendkoolitusel ametialase kvalifikatsiooni tõstmiseks;
11) teeb Ameti peadirektorile ettepanekuid ekspertkomisjonide moodustamiseks tervishoiutöötajate registreerimise ja tegevuslubade väljastamist puudutavate küsimuste lahendamiseks;
12) vastavalt osakonna põhimäärusele kirjutab alla osakonna plangil vormistatud informatiivse sisuga kirjadele, millega ei võeta rahalisi ega muid kohustusi ning ei anta õigusi ega panda kohustusi ametivälistele isikutele;
13) vastutab osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest;
14) osakonnajuhataja äraolekul täidab tema kohustusi Ameti peadirektori poolt määratud ametnik, kelle töökoormus ning erialased oskused seda võimaldavad.

V BÜROOJUHATAJA
14. Büroojuhataja:
1) allub vahetult osakonnajuhatajale;
2) juhindub oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest, Ameti asjaajamise korrast, sisekorraeeskirjast ja käesolevast põhimäärusest;
3) korraldab büroole pandud ülesannete täitmist, edastades büroo ametnikele osakonnajuhatajalt saadud informatsiooni, korraldusi ja juhiseid ning valvates tööülesannete õigeaegse ja korrektse täitmise üle;
4) teeb osakonnajuhatajale ettepanekuid büroo organisatsioonilise struktuuri, koosseisu ja töökorralduse kohta, teenistujatele palkade, toetuste ja distsiplinaarkaristuste määramise ning ergutuste kohaldamise kohta;
5) teeb osakonnajuhatajale ettepanekuid büroo tegevusvaldkonna probleemide lahendamiseks;
6) osaleb kooskõlastatult osakonnajuhatajaga teenistuskohustuste täitmist puudutaval täiendkoolitusel ametialase kvalifikatsiooni tõstmiseks;
7) koostab ja vormistab dokumente oma pädevuse piires;
8) täidab temale antud juhiseid ja korraldusi või teatab nende täitmise takistustest osakonna juhatajale.

V OSAKONNA VASTUTUS
14. Osakond vastutab käesoleva põhimäärusega kehtestatud kohustuste, osakonna tööplaani ja Tervishoiuameti juhtkonna antud ülesannete õigeaegse täitmise eest.
15. Iga osakonna ametnik vastutab:
1) oma pädevuse piires tema poolt väljastatud informatsiooni ja esitatud seisukohtade õigsuse ja adekvaatsuse eest;
2) temale kasutada antud vara sihipärase kasutamise ja säilivuse eest;
3) talle teenistuse tõttu teatavaks saanud delikaatsete isikuandmete ja muu konfidentsiaalsena saadud informatsiooni hoidmise eest;
16. Osakonna töö eest vastutab osakonna juhataja.

VI OSAKONNA REORGANISEERIMINE VÕI LIKVIDEERIMINE
17. Osakonna reorganiseerimise või likvideerimise otsustab peadirektor.