Tutvustus

Tervishoiuamet asub Tallinnas, aadressil Hiiu 42. Tervishoiuameti peadirektor on Kaljo Mitt. Amet moodustati Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel.

Ameti tegevusvaldkonnad on:

tervishoiutöötajate registreerimine;
tegevuslubade väljastamine;
riikliku järelevalve teostamine ning
riikliku sunni kohaldamine «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» ja teiste seadustega ettenähtud alustel, ulatuses ja korras;
kiirabi tegevuse ja hädaolukorraks valmisoleku korraldamine oma pädevuse piires;
ettepanekute tegemine oma tegevusvaldkonna õiguslikuks reguleerimiseks.
Ameti osakonnad ja nende põhiülesanded on:

registrite ja tegevuslubade osakond – tervishoiutöötajate ja tegevuslubade registrite pidamine ning analüüs; registreerimismenetluse teostamine;
registreerimistõendite ja tegevuslubade väljastamine;
järelevalveosakond – järelevalve teostamine tervishoiuteenust osutavale isikule tegevusloa andmiseks nõutavate tingimuste olemasolu ja tegevusloas
märgitud tingimustele vastavuse suhtes; patsiendi rahulolu uuringud, seadustes ettenähtud juhtudel ja korras juriidiliste ja füüsiliste isikute vastutusele võtmine;
kiirabiosakond – oma pädevuse piires kiirabiteenuse osutamise ja hädaolukorraks valmisoleku korraldamine
finantsosakond – ameti eelarve koostamine, eelarve täitmise korraldamine, raamatupidamine ja raamatupidamisaruandluse korraldamine;
infotehnoloogia osakond – ameti informaatika arengustrateegia kavandamine, tarkvaravajaduste väljaselgitamine ja arvutivõrgu häireteta töö tagamine;
üldosakond – ameti asjaajamise ja arhiivialase töö korraldamine; personalitöö; teenistujate tööalase koolituse korraldamine; ameti valduses oleva riigivara majandamise korraldamine ning osakondade tehniline teenindamine.