Ülesanded ja tegevus

Kiirabi tegevuse ja tervishoiualaseks hädaolukorraks valmisoleku korraldamine oma pädevuse piires, ettepanekute tegemine oma tegevusvaldkonna õiguslikuks reguleerimiseks

I Üldosa
1. Erakorralise meditsiini osakond (edaspidi osakond) on Tervishoiuameti põhimääruses ettenähtud iseseisev struktuuriüksus.
2. Osakond juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, Tervishoiuameti põhimäärusest, sisekorraeeskirjast, asjaajamiskorrast ja käesolevast põhimäärusest.
3. Osakond allub vahetult Tervishoiuameti peadirektorile (edaspidi peadirektor).
4. Osakonna põhimääruse, struktuuri, koosseisu ning ametnikele kehtestatavad atesteerimisnõuded kinnitab peadirektor.
5. Osakonna koosseisu kuuluvad kiirabibüroo ja katastroofimeditsiini büroo.
6. Osakonda juhib osakonna juhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist peadirektor avaliku teenistusega ettenähtud korras.
7. Bürood juhatab büroojuhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist osakonna juhataja ettepanekul peadirektor avaliku teenistusega ettenähtud korras.
8. Osakonna juhataja ettepanekul nimetab peadirektor ametisse ja vabastab ametist osakonna ametnikud
9. Osakonna juhataja ametijuhendi kinnitab peadirektor.
10. Osakonna ametnike töökohustused ja tööülesanded määratakse kindlaks ametijuhenditega, mille kinnitab peadirektor kooskõlastatult osakonna juhatajaga.
11. Osakonna koosseisu võivad kuuluda ametnikud, kes ei ole ühegi büroo koosseisus, alluvad vahetult osakonna juhatajale ja täidavad tema poolt antud ülesandeid.
12. Osakonna juhatajat asendab tema äraolekul tema poolt määratud ametnik (büroojuhataja või peaspetsialist)
13. Osakonna ametnikud asendavad vajadusel üksteist kõigis osakonna põhitegevuse küsimustes oma pädevuse piires.
14. Osakonna ametnikud võivad kasutada Tervishoiuameti nimetuse ja oma ametinimetusega visiitkaarte.
II Osakonna ülesanded
15. Osakonna põhiülesanneteks on kiirabi korraldamine seaduses ettenähtud ulatuses ja tervishoiuteenuste osutajate valmisoleku hädaolukorras korraldamine oma pädevuse piires.
16. Osakonna põhiülesannete täitmiseks:

16.1 Kiirabi büroo:
1) korraldab sotsiaalministri kehtestatud korras avaliku konkursi riigieelarvest rahastatavate kiirabi osutajate valimiseks, töötades välja vastavalt määrustele kehtestatud pakkumiskutse dokumentide nõuded;
2) kinnitab riigieelarvest rahastatavate kiirabibrigaadide teeninduspiirkondade arvu ja paiknemise ning kiirabibrigaadide jaotuse teeninduspiirkondade kaupa;
3) valmistab ette kiirabi osutamise lepingud ja jälgib lepingu täitmist, korraldades vajadusel kiirabibrigaadide ajutist asendamist;
4) teeb koostööd kiirabibrigaadi pidajate, erialakomisjoniga ja teiste ametkondadega;
5) valmistab ette kiirabi rahastamise korra ja peab läbirääkimisi kiirabibrigaadi pidajatega;
6) teeb osakonna juhatajale ettepanekuid büroo ülesannete täitmiseks vajalike komisjonide, töögruppide moodustamiseks, k.a. kiirabiteenuse osutajate kvaliteedi kontrollimise ekspertkomisjonide moodustamiseks;
7) täidab muid osakonnajuhataja ja peadirektori poolt antud ülesandeid.

16.2 Katastroofimeditsiini büroo:
1) teeb riskianalüüsi võimalike tervishoiualaste hädaolukordade väljaselgitamiseks ning koostab üleriigilise tervishoiualase kriisireguleerimisplaani;
2) teeb koostööd Kaitse-, Siseministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi hädaolukorra ja kriisireguleerimise nõunikuga, korraldades võimalike tervishoiualaste hädaolukordade lahendamiseks vajalikku väljaõpet;
3) määrab koostöös kiirabibürooga kiirabiteenuse osutajate ja haiglate kriisireguleerimisalased ülesanded;
4) planeerib koos kiirabibürooga kiirabiteenuse osutajatele ja haiglatele tervishoiualase hädaolukorra lahendamiseks vajalike ressursside koguseid ja kasutamist;
5) korraldab tervishoiualase hädaolukorra lahendamist koostöös Sotsiaalminiseetriumi kriisireguleerimismeeskonnaga piirkondlike haiglate kaudu.
III Osakonna õigused
17. Osakonnal on oma põhiülesannete täitmisel õigus:
1) saada vajalikku informatsiooni ja statistilisi andmeid peadirektorilt, ameti teistelt osakondadelt, Sotsiaalministeeriumilt, teistelt struktuuriüksustelt;
2) tellida ja osta erialast kirjandust kehtestatud korra kohaselt;
3) saada vajalikku arvuti- ja kontoritehnikat ning tehnilist abi osakonna ülesannete täimiseks;
4) saada osakonna ametnikele teenistusalase taseme tõstmiseks vajalikku koolitust
5) kaasata teisi institutsioone ja struktuuriüksusi oma pädevusse kuuluvate ülesannete täitmiseks.
IV Osakonna vastutus
18. Osakond vastutab käesoleva põhimäärusega kehtestatud kohustuste, osakonna tööplaani ja peadirektori antud ülesannete tähtaegse täitmise eest;
19. Osakonna iga ametnik vastutab:
1) oma pädevuse piires tema poolt väljastatud informatsiooni ja esitatud seisukohtade õigsuse ja adekvaatsuse eest;
2) temale üleantud vara sihipärase kasutamise ja säilivuse eest;
3) talle teenistuse tõttu teatavaks saanud riigi- ja ärisaladuse, teiste inimeste perekonna- ja eraellu puutuvate andmete ning muu konfidentsiaalsena saadud informatsiooni hoidmise eest.
20. Osakonna töö eest vastutab osakonna juhataja.